2.13. Kontrolowanie danych wejściowych za pomocą odbiorników KeyListener

Pratik Rupwal

Problem

Aplikacja obejmuje kilka pól tekstowych, w których dozwolone jest wprowadzanie tylko wartości liczbowych. W niektórych polach dopuszczalne są tylko liczby dodatnie, w innych tylko liczby całkowite, a w jeszcze innych — daty.

Rozwiązanie

Android udostępnia klasy KeyListener, które pozwalają wymusić wprowadzanie tylko liczb, tylko liczb dodatnich, liczb całkowitych, dodatnich liczb całkowitych itd.

Omówienie

Pakiet Android.text.method obejmuje interfejs KeyListener, a także klasy w rodzaju DigitsKeyListener i DateKeyListener będące implementacją tego interfejsu.

Na Przykład 2-17 znajduje się przykładowa aplikacja, w której wykorzystano ...

Get Android. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.