O'Reilly logo

AngularJS by Shyam Seshadri, Brad Green

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Anatomia aplikacji AngularJS

W przeciwieństwie do typowych bibliotek, w których wybiera się poszczególne funkcje, w AngularJS wszystko zostało zaprojektowane do użycia w zestawie. W tym rozdziale zostaną omówione wszelkie komponenty pozwalające na utworzenie aplikacji w AngularJS. Dzięki temu zobaczysz, jak ze sobą współdziałają. Wiele wspomnianych komponentów będzie dokładniej omówionych w kolejnych rozdziałach.

Wywołanie AngularJS

Aby uruchomić aplikację zbudowaną za pomocą frameworka AngularJS, trzeba wykonać dwa kroki.

  1. Wczytać bibliotekę angular.js.

  2. Za pomocą dyrektywy ng-app wskazać bibliotece AngularJS, którą częścią drzewa DOM ma zarządzać.

Wczytanie skryptu

Wczytanie skryptu jest proste i podlega tym samym regułom co w przypadku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required