Rozdział 4. Analiza aplikacji AngularJS

W Rozdział 2. przedstawiono pewne najczęściej używane funkcje frameworka AngularJS, natomiast w Rozdział 3. zajęliśmy się zagadnieniami związanymi ze sposobem prowadzenia prac programistycznych. Zamiast kontynuować wątek i podobnie szczegółowo omawiać poszczególne funkcje, w tym rozdziale przejdziemy do małej, rzeczywistej aplikacji. Na jej podstawie dowiesz się, jak połączyć ze sobą omówione dotąd fragmenty całości i utworzyć rzeczywistą, działającą aplikację.

Zamiast od razu przedstawiać całą aplikację, będziemy ją poznawać w małych częściach, omawiać interesujące zagadnienia związane z danym fragmentem i tym samym powoli budować kompletną aplikację, która będzie gotowa, zanim ukończysz lekturę rozdziału. ...

Get AngularJS now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.