O'Reilly logo

AngularJS by Shyam Seshadri, Brad Green

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Komunikacja z serwerami

Jak dotąd dowiedziałeś się przede wszystkim, jak powinna wyglądać struktura aplikacji AngularJS, jak połączyć ze sobą różne jej komponenty, a także na jakiej zasadzie działają szablony w AngularJS. Zdobyta do tej pory wiedza pozwala na tworzenie eleganckich aplikacji, choć ograniczonych właściwie do strony klienta. W Rozdział 2. przedstawiono nieco informacji o użyciu usługi $http do komunikacji z serwerem. W tym rozdziale znacznie dokładniej omówimy temat komunikacji z serwerem, co pozwoli na wykorzystanie tych informacji w rzeczywistych aplikacjach.

Z rozdziału dowiesz się, jak framework AngularJS pozwala na komunikację z serwerem zarówno na najniższych poziomach abstrakcji, jak również z użyciem eleganckich ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required