DODATEK B

Najczęściej używane nagłówki HTTP

W tym dodatku przedstawiam opis paru najczęściej używanych nagłówków, które można spotkać zarówno w żądaniach, jak i odpowiedziach HTTP.

Nagłówek

Żądanie

Odpowiedź

Opis

Accept

tak

 

Określa, jakie formaty przyjmuje klient, w kolejności od najbardziej pożądanego. Blisko spokrewnione nagłówki to Accept-Charset, Accept-Encoding oraz Accept-Language

Authorization

tak

 

Przekazuje informacje potwierdzające tożsamość użytkownika. Nagłówek ten jest używany w uwierzytelnianiu podstawowym, uwierzytelnianiu szyfrowanym, OAuth itd. W każdej z tych technik przekazuje dane w innym formacie

Cookie

tak

 

Cookie to przesyłane w każdym żądaniu pary klucz-wartość rozdzielane średnikami. Pokrewny nagłówek to ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.