O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 1.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) to protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych, stanowiący podstawę, na której zbudowana jest współczesna sieć WWW. Każda transakcja HTTP składa się z żądania i odpowiedzi. Protokół HTTP jest sam w sobie złożony z wielu elementów: adresu URL, na który kierowane jest żądanie, metody, nagłówków, kodów statusu i oczywiście treści odpowiedzi, która zazwyczaj jest tym, co widzisz w oknie przeglądarki, przeglądając strony internetowe.

Podczas serfowania po sieci odbywasz płynną podróż pomiędzy różnymi miejscami, które odwiedzasz. Jednak zupełnie nie odzwierciedla to tego, co dzieje się za kulisami. Kiedy przemieszczasz się pomiędzy stronami, przez hiperłącza lub przez ręczne wpisanie adresu w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required