ROZDZIAŁ 1.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) to protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych, stanowiący podstawę, na której zbudowana jest współczesna sieć WWW. Każda transakcja HTTP składa się z żądania i odpowiedzi. Protokół HTTP jest sam w sobie złożony z wielu elementów: adresu URL, na który kierowane jest żądanie, metody, nagłówków, kodów statusu i oczywiście treści odpowiedzi, która zazwyczaj jest tym, co widzisz w oknie przeglądarki, przeglądając strony internetowe.

Podczas serfowania po sieci odbywasz płynną podróż pomiędzy różnymi miejscami, które odwiedzasz. Jednak zupełnie nie odzwierciedla to tego, co dzieje się za kulisami. Kiedy przemieszczasz się pomiędzy stronami, przez hiperłącza lub przez ręczne wpisanie adresu w ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.