ROZDZIAŁ 3.

Nagłówki

W poprzednich rozdziałach przedstawiłam różne prezentacje formatu HTTP i wyjaśniłam, że w żądaniach i odpowiedziach sieciowych jest przesyłanych znacznie więcej informacji niż to, co znajduje się w ich treści głównej. Oczywiście, treść jest najważniejsza i zazwyczaj istotna dla użytkownika, ale nagłówki również przenoszą kluczowe informacje, dzięki którym możliwa jest efektywna komunikacja między klientem i serwerem. Gdyby porównać treść żądania do listu zawierającego gotówkę, to nagłówki byłyby adresem, znaczkiem i np. instrukcją „Otworzyć dnia…” (rysunek 3.1).

Image

Rysunek 3.1. Koperta ze znaczkiem, adresem i stemplem pocztowym ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.