O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 3.

Nagłówki

W poprzednich rozdziałach przedstawiłam różne prezentacje formatu HTTP i wyjaśniłam, że w żądaniach i odpowiedziach sieciowych jest przesyłanych znacznie więcej informacji niż to, co znajduje się w ich treści głównej. Oczywiście, treść jest najważniejsza i zazwyczaj istotna dla użytkownika, ale nagłówki również przenoszą kluczowe informacje, dzięki którym możliwa jest efektywna komunikacja między klientem i serwerem. Gdyby porównać treść żądania do listu zawierającego gotówkę, to nagłówki byłyby adresem, znaczkiem i np. instrukcją „Otworzyć dnia…” (rysunek 3.1).

Image

Rysunek 3.1. Koperta ze znaczkiem, adresem i stemplem pocztowym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required