ROZDZIAŁ 7.

Usługi RPC i SOAP

W rozdziale tym znajduje się opis dwóch blisko spokrewnionych typów usług sieciowych: RPC (ang. Remote Procedure Call) i SOAP. Z ich używaniem nie powinno być większych problemów, ponieważ w obu przypadkach wywołuje się funkcje i przekazuje parametry, chociaż pod względem implementacji usługi te dość mocno się różnią. RPC to bardzo luźny sposób opisu usługi, natomiast SOAP jest bardzo ściśle zdefiniowana.

Usługi RPC

Usługi RPC praktycznie dosłownie pozwalają na zdalne wywoływanie procedur (tj. funkcji). Interfejsy API tego rodzaju z reguły mają jeden punkt końcowy, więc wszystkie żądania są kierowane na ten sam adres URL. Każde żądanie musi zawierać nazwę funkcji do wywołania i może dodatkowo zawierać pewne parametry, ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.