ROZDZIAŁ 10.

Projektowanie usług

Pytanie za milion dolarów: jakiej usługi będę potrzebować do następnego projektu? Technologia REST jest pociągająca, ale RPC lepiej znana. Format JSON jest lekki, ale klient pracuje już z XML. Interfejs API będzie używany przez klienty mobilne lub sieciowe albo mechanizm raportujący bądź też przez wszystkie wymienione.

Rzadko zdarza się sytuacja, gdy jest jedno oczywiste rozwiązanie, ale istnieją pewne kluczowe elementy, które mogą decydować o tym, że jedno rozwiązanie będzie w danym przypadku lepsze od innego. Projektowanie interfejsu API wymaga oprócz wiedzy technicznej także sporej dozy zdrowego rozsądku.

Oto najważniejsze kwestie, które należy rozwiązać na każdym etapie pracy:

1. Kto będzie używał interfejsu ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.