O'Reilly logo

API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP by Lorna Jane Mitchell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 10.

Projektowanie usług

Pytanie za milion dolarów: jakiej usługi będę potrzebować do następnego projektu? Technologia REST jest pociągająca, ale RPC lepiej znana. Format JSON jest lekki, ale klient pracuje już z XML. Interfejs API będzie używany przez klienty mobilne lub sieciowe albo mechanizm raportujący bądź też przez wszystkie wymienione.

Rzadko zdarza się sytuacja, gdy jest jedno oczywiste rozwiązanie, ale istnieją pewne kluczowe elementy, które mogą decydować o tym, że jedno rozwiązanie będzie w danym przypadku lepsze od innego. Projektowanie interfejsu API wymaga oprócz wiedzy technicznej także sporej dozy zdrowego rozsądku.

Oto najważniejsze kwestie, które należy rozwiązać na każdym etapie pracy:

1. Kto będzie używał interfejsu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required