Rozdział 4. Projektowanie pod kątem zrozumienia

Rama jest sposobem utworzenia niewielkiego świata wokół czegoś…

Czy jest w pracy coś, co nie jest ramą?

— Brian Eno

W tym rozdziale omawiamy następujące zagadnienia:

  • W jaki sposób ludzie rozpoznają, gdzie są i co mogą zrobić w tym miejscu?
  • Tworzenie miejsc w świecie fizycznym oraz w środowiskach informacyjnych.
  • Podstawowe zasady umożliwiające poprawę zrozumienia środowisk informacyjnych.

Rzeczy rozumiemy tylko w relacji do innych rzeczy. Rama wokół obrazu zmienia nasze postrzeganie dzieła, a miejsce, w jakim ta rama wisi, zmienia je jeszcze bardziej. Obraz wystawiany w nowojorskim Museum of Modern Art rozumiemy inaczej niż obraz wiszący w ogólnodostępnej łazience w nędznym hotelu. Kontekst ma ...

Get Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.