Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia ntbackup

Polecenie ntbackup uaktywnia graficzny interfejs narzędzia ntbackup. W przeciwieństwie do wszystkich innych poleceń omówionych w niniejszym rozdziale przy użyciu samego polecenia ntbackup nie można wybrać, co ma być archiwizowane. Operację tę trzeba wykonać z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. Jednakże wystarczy raz załadować graficzny interfejs, a następnie określić pliki przeznaczone do archiwizacji i zapisać wynik operacji w pliku z rozszerzeniem .bks, który później można podać w wierszu polecenia ntbackup.

Podpowiedź

Jak w przypadku innych narzędzi przedstawionych w rozdziale, niniejszy podrozdział nie ma zastępować pliku pomocy dołączonego do programu ntbackup. Opisano ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.