O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie i odtwarzanie danych za pomocą narzędzia ntbackup

Polecenie ntbackup uaktywnia graficzny interfejs narzędzia ntbackup. W przeciwieństwie do wszystkich innych poleceń omówionych w niniejszym rozdziale przy użyciu samego polecenia ntbackup nie można wybrać, co ma być archiwizowane. Operację tę trzeba wykonać z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. Jednakże wystarczy raz załadować graficzny interfejs, a następnie określić pliki przeznaczone do archiwizacji i zapisać wynik operacji w pliku z rozszerzeniem .bks, który później można podać w wierszu polecenia ntbackup.

Podpowiedź

Jak w przypadku innych narzędzi przedstawionych w rozdziale, niniejszy podrozdział nie ma zastępować pliku pomocy dołączonego do programu ntbackup. Opisano ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required