O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Jednoczesne archiwizowanie danych jednego klienta na wielu napędach

W jaki sposób produkt archiwizujący zapisze na nośniku archiwizacyjnym kopię zapasową bardzo dużej bazy danych lub systemu? Jest to trochę inny scenariusz od przedstawionego wcześniej. Multipleksowanie umożliwia pięciu lub 10 komputerom współużytkowanie tego samego urządzenia. Dzięki temu do urządzenia archiwizującego jest dostarczany stały strumień danych i kopie zapasowe mogą być wykonywane w optymalny sposób. Z kolei sytuacja, w której pojawia się potrzeba wielostrumieniowości, dotyczy jednego komputera, który raczej nie jest w stanie zarchiwizować swoich plików na pojedynczym napędzie archiwizującym w ciągu jednej nocy. Jeśli nawet dostępny byłby napęd będący w stanie zapisywać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required