Jednoczesne archiwizowanie danych jednego klienta na wielu napędach

W jaki sposób produkt archiwizujący zapisze na nośniku archiwizacyjnym kopię zapasową bardzo dużej bazy danych lub systemu? Jest to trochę inny scenariusz od przedstawionego wcześniej. Multipleksowanie umożliwia pięciu lub 10 komputerom współużytkowanie tego samego urządzenia. Dzięki temu do urządzenia archiwizującego jest dostarczany stały strumień danych i kopie zapasowe mogą być wykonywane w optymalny sposób. Z kolei sytuacja, w której pojawia się potrzeba wielostrumieniowości, dotyczy jednego komputera, który raczej nie jest w stanie zarchiwizować swoich plików na pojedynczym napędzie archiwizującym w ciągu jednej nocy. Jeśli nawet dostępny byłby napęd będący w stanie zapisywać ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.