Zastosowanie sprzętu archiwizującego

Ludzie zadają różne pytania dotyczące użycia sprzętu archiwizującego. Mam nadzieję, że niniejszy podrozdział ułatwi znalezienie odpowiedzi na kilka najczęstszych.

Kompresja

W celu zaoszczędzenia miejsca dane przed zapisaniem na napędzie mogą być skompresowane. Można wyróżnić dwie metody kompresji: programową i sprzętową. Kompresja programowa polega na kompresowaniu przez oprogramowanie danych przed wysłaniem ich do napędu. Gdy korzysta się z kompresji sprzętowej, dane bez kompresji są przekazywane do napędu, po czym specjalizowany układ urządzenia dokonuje kompresji. Rysunek 9-1 próbuje zilustrować ścieżki pokonywane w przypadku tych dwóch różnych typów kompresji.

Oczywiście kompresja programowa wymaga większego ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.