Archiwizowanie systemu RDBMS

Ochrona systemu RDBMS jest bardzo trudna. Istnieje kilka elementów magazynowania danych, takich jak pliki danych, dzienniki wycofań, dzienniki transakcji i główna baza danych. W jaki sposób wszystkie dane umieścić na dodatkowym nośniku, jeśli nieustannie się zmieniają?

Podpowiedź

W rozdziale przede wszystkim skoncentrowano się na archiwizowaniu zawartości bazy danych. Zakładamy, że Czytelnik archiwizuje też inne ważne składniki, takie jak system operacyjny, aplikacja bazodanowa i schemat bazy.

Fizyczne i logiczne kopie zapasowe

Można wyróżnić dwie podstawowe metody archiwizowania bazy danych systemu RDBMS, które w efekcie tworzą fizyczne i logiczne kopie zapasowe.

W fizycznej kopii zapasowej są umieszczane pliki danych. ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.