O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie systemu RDBMS

Ochrona systemu RDBMS jest bardzo trudna. Istnieje kilka elementów magazynowania danych, takich jak pliki danych, dzienniki wycofań, dzienniki transakcji i główna baza danych. W jaki sposób wszystkie dane umieścić na dodatkowym nośniku, jeśli nieustannie się zmieniają?

Podpowiedź

W rozdziale przede wszystkim skoncentrowano się na archiwizowaniu zawartości bazy danych. Zakładamy, że Czytelnik archiwizuje też inne ważne składniki, takie jak system operacyjny, aplikacja bazodanowa i schemat bazy.

Fizyczne i logiczne kopie zapasowe

Można wyróżnić dwie podstawowe metody archiwizowania bazy danych systemu RDBMS, które w efekcie tworzą fizyczne i logiczne kopie zapasowe.

W fizycznej kopii zapasowej są umieszczane pliki danych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required