O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przywracanie bazy danych Oracle

Ponieważ baza danych Oracle składa się z kilku powiązanych ze sobą składników, przywracanie jej przebiega na zasadzie eliminacji. Najpierw należy określić działające elementy, a następnie przywrócić te, które nie funkcjonują. Taka logika jest stosowana w poniższym przewodniku omawiającym proces przywracania. Proces ten zadziała niezależnie od wybranej metody archiwizacji. Składa się on z kilku powiązanych ze sobą kroków, które mogą być wykonywane w podanej kolejności. Jeśli tworzy się kopie zapasowe zarządzane przez użytkownika, większość czynności trzeba będzie wykonać samodzielnie. Gdy używa się narzędzia rman, można pominąć wiele kroków.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required