Przywracanie bazy danych Oracle

Ponieważ baza danych Oracle składa się z kilku powiązanych ze sobą składników, przywracanie jej przebiega na zasadzie eliminacji. Najpierw należy określić działające elementy, a następnie przywrócić te, które nie funkcjonują. Taka logika jest stosowana w poniższym przewodniku omawiającym proces przywracania. Proces ten zadziała niezależnie od wybranej metody archiwizacji. Składa się on z kilku powiązanych ze sobą kroków, które mogą być wykonywane w podanej kolejności. Jeśli tworzy się kopie zapasowe zarządzane przez użytkownika, większość czynności trzeba będzie wykonać samodzielnie. Gdy używa się narzędzia rman, można pominąć wiele kroków.

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.