O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Architektura baz Sybase

Jak wspominałem w poprzednich rozdziałach dotyczących baz danych, bardzo ważne jest, aby zrozumieć architekturę bazy danych, której dane chce się zabezpieczać. Z tego powodu ten rozdział rozpocznę od omówienia stosownych szczegółów architektury Sybase. Informacje te są zbliżone do przedstawionych w Rozdział 15., ale zawierają zagadnienia specyficzne dla baz Sybase. Podobnie jak w rozdziale zawierającym przegląd zagadnień wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych, na początek przeanalizujemy zagadnienia bazy Sybase z punktu widzenia zaawansowanego użytkownika, po czym będziemy kontynuować analizę z punktu widzenia administratora. Na końcu rozdziału omówię procedurę diagnostyki i odtwarzania bazy z kopii zapasowej.

Przegląd ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required