O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Perspektywa administratora

W przypadku administratora baz danych niezbędne jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami aplikacji Microsoft SQL Server.

Pliki bazy danych

Podobnie jak w przypadku innych serwerów baz danych, SQL Server wykorzystuje pliki danych (ang. datafile) do zapisu danych baz. Z każdą bazą danych związane są co najmniej dwa pliki danych: plik zawierający właściwe dane oraz plik dzienników. Często praktykowaną zasadą jest umieszczanie tych plików na osobnych dyskach twardych w celu zwiększenia wydajności i możliwości przywracania systemu po awariach. Każdy plik danych może być wykorzystywany przez tylko jedną bazę danych.

Istnieją trzy typy plików SQL Servera: podstawowe pliki danych (ang. primary datafile), drugorzędne pliki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required