O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Architektura bazy danych MySQL

Architektura bazy danych MySQL, w szczególności jej część związana ze składowaniem i wykonywaniem kopii zapasowych, jest zależna od wykorzystywanego silnika składowania, ale większość silników składowania ma pewne cechy wspólne.

Wspólne cechy architektury

W poniższych podpunktach omawiam elementy architektury składowania bazy MySQL niezależne od zastosowanego silnika składowania.

Perspektywa użytkownika

Z perspektywy użytkownika MySQL jest bazą jak każda inna. Poniższe terminy oznaczają w przypadku baz MySQL dokładnie to samo co w innych bazach relacyjnych:

  • baza danych,

  • tabela,

  • indeks,

  • wiersz,

  • atrybut,

  • partycja,

  • egzemplarz.

Egzemplarze

Egzemplarz silnika bazy danych MySQL jest tym samym co w przypadku innych relacyjnych baz danych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required