Architektura bazy danych MySQL

Architektura bazy danych MySQL, w szczególności jej część związana ze składowaniem i wykonywaniem kopii zapasowych, jest zależna od wykorzystywanego silnika składowania, ale większość silników składowania ma pewne cechy wspólne.

Wspólne cechy architektury

W poniższych podpunktach omawiam elementy architektury składowania bazy MySQL niezależne od zastosowanego silnika składowania.

Perspektywa użytkownika

Z perspektywy użytkownika MySQL jest bazą jak każda inna. Poniższe terminy oznaczają w przypadku baz MySQL dokładnie to samo co w innych bazach relacyjnych:

  • baza danych,

  • tabela,

  • indeks,

  • wiersz,

  • atrybut,

  • partycja,

  • egzemplarz.

Egzemplarze

Egzemplarz silnika bazy danych MySQL jest tym samym co w przypadku innych relacyjnych baz danych. ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.