O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ulotne systemy plików

Ulotne systemy plików (ang. volatile filesystems) to takie, których zawartość jest stale modyfikowana w czasie wykonywania kopii zapasowej. Wykonywanie kopii zapasowych ulotnego systemu plików jest narażone na szereg niekorzystnych efektów ubocznych. Zakres negatywnego wpływu na spójność kopii jest wprost proporcjonalny do poziomu ulotności systemu plików i zależny od narzędzia użytego do wykonania kopii zapasowej. Do efektów niepożądanych należą brakujące lub uszkodzone pliki w kopii lub zapisane nieprawidłowe wersje plików. Najgorszym z możliwych problemów jest oczywiście uszkodzenie samej kopii, choć taka sytuacja powinna raczej należeć do rzadkości. Szczegóły dotyczące możliwych uszkodzeń kopii zapasowej typu dump ulotnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required