O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wszystko zaczyna się od biznesu

Projekt systemu odtwarzania po katastrofie powinien być skoncentrowany na przywróceniu funkcjom biznesowym dostępu do informacji niezbędnych do prowadzenia typowej działalności, bez udostępniania tych informacji nieuprawnionym odbiorcom. Dane nie są chronione, jeśli jest to szkolny projekt albo interesujące hobby. Chronimy dane, ponieważ w przypadku ich utraty prowadzenie działań biznesowych może być zagrożone. Z tego powodu jako punkt wyjścia planu należy przyjąć biznes.

Definicja podstawowej funkcji organizacji

Przy analizie ochrony danych należy zadać sobie następujące pytanie: „Jakie są najważniejsze produkty i usługi oferowanie przez tę organizację?”. Następnym ważnym pytaniem jest: „Jaka informacja jest niezbędna, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required