Bezpieczeństwo składowania

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa składowania danych znacznie wykraczają poza tematykę tej książki, ważne jest jednak, aby zrozumieć znaczenie tego zagadnienia w ochronie danych. Ten podrozdział omawia podstawowe typy zagrożeń w systemach składowania danych.

Nieszyfrowana komunikacja

Związany z danymi ruch sieciowy w sieciowym systemie składowania określa się terminem in-band. Kiedyś wszelka taka komunikacja odbywała się bez szyfrowania. Jeśli ktoś może przechwycić ruch in-band, może zdobyć dostęp do danych, których nie powinien widzieć, lub uzyskać informacje pomocne w przeprowadzeniu ataku. Komunikację sieciową występującą niezależnie od składowanych danych, na przykład w celu realizacji zadań administracyjnych w urządzeniu ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.