Dodatek C. Budowa obwodu

Jest wiele sposobów łączenia komponentów podczas budowy obwodu. Najczęstszą praktyką, szczególnie na etapie prototypowania, jest korzystanie z płytki stykowej. Ponadto będziesz musiał zasilać swój obwód, a co za tym idzie, radzić sobie z wahaniami źródła zasilania. Ten dodatek wyjaśnia podstawowe zasady pracy z płytką stykową i źródłami energii.

Korzystanie z płytki stykowej

Dzięki płytce stykowej możesz bardzo szybko tworzyć prototypy, bez konieczności lutowania. Na rysunku C.1 widać przykładową płytkę stykową.

Obraz16056.PNG

Rysunek C.1. Płytka stykowa do budowania prototypowych obwodów

Płytki stykowe występują w różnych rozmiarach ...

Get Arduino now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.