Rozdział 6. Odczytywanie informacji wejściowych z czujników

6.0. Wprowadzenie

Dzięki odczytowi wartości z czujników i ich wykorzystaniu Arduino może reagować na zmiany otoczenia lub je monitorować. To jedno z najbardziej powszechnych zadań, z jakimi się spotkasz. Ten rozdział dostarczy Ci prostych i praktycznych receptur, z których dowiesz, się jak używać najpopularniejszych urządzeń wejścia i czujników. Schematy obwodów pokazują, jak należy podłączyć i zasilać omawiane urządzenia, a przykładowe kody podpowiadają, jak wykorzystać uzyskane z czujników dane.

Czujnik reagują na informacje wejściowe ze świata fizycznego i zamieniają je na sygnały elektryczne, które Arduino może odczytać na pinie wejścia. Natura odebranego sygnału elektrycznego zależy ...

Get Arduino now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.