Rozdział 5. Tworzenie listy, sortowanie i stronicowanie tabel

Pora dokonać w ramach jednego przykładu pełnej integracji wzorca MVC, środowiska Bootstrap i biblioteki Knockout.js. W tym celu zostaną utworzone: nowy kontroler, widoki oraz powiązanie danych z biblioteką Knockout.js za pomocą danych wstępnie wprowadzonych w rozdziale 4. Aby ułatwić wygenerowanie kontrolerów i widoków, użyję mechanizmu scaffolding, oferowanego przez środowisko Visual Studio.

Mechanizm ten jest powodem, dla którego zdecydowałem się na zastosowanie w swoich projektach wzorca MVC i środowiska Entity Framework. Gdy korzystam z tego mechanizmu, mogę szybko tworzyć witryny internetowe zapewniające podstawową funkcjonalność CRUD (ang. Create-Read-Update-Delete) dowolnemu ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.