Rozdział 7. Serwerowe modele widoku

W rozdziale 3. zaprezentowano modele widoku po stronie klienta, służące do wykonywania operacji wiązania danych za pomocą biblioteki Knockout.js. Choć pod względem przeznaczenia uważam je za identyczne z serwerowymi modelami widoku, to występują one na innym poziomie cyklu przetwarzania żądania internetowego.

Serwerowy model widoku jest generowany przy użyciu modelu danych. Model widoku jest następnie wiązany z widokiem. W rozdziałach 5. i 6. na podstawie modelu Author zdefiniowano kontroler AuthorsController z wykorzystaniem mechanizmu scaffolding. Model ten jest też używany jako model widoku na potrzeby różnych widoków w ramach operacji CRUD.

W rozdziale 6. utworzono modele widoku po stronie klienta, które ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.