Rozdział 9. Tworzenie filtrów globalnych

Filtry globalne zapewniają spójne zachowanie wszystkich żądań kierowanych do aplikacji internetowej w wyniku rejestrowania filtru podczas jej uruchamiania. Filtry mogą być też stosowane dla konkretnych akcji lub całych kontrolerów. Polega to na dodawaniu atrybutu, odpowiednio, do akcji lub kontrolera.

Możliwe jest utworzenie pięciu różnych typów filtrów. Na początku każdego żądania internetowego wszystkie zdefiniowane filtry są wykonywane w następującej kolejności (wyjątkiem od tej reguły jest filtr wyjątku — taka gra słów nie była zamierzona — ponieważ jest on wywoływany tylko w momencie wystąpienia błędu):

  • filtr uwierzytelniania (nowość w środowisku MVC 5),
  • filtr autoryzacji,
  • filtr akcji,
  • filtr wyniku, ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.