Rozdział 10. Dodawanie uwierzytelniania i autoryzacji

W rozdziale tym zademonstruję, jak utworzyć własne filtry uwierzytelniania i autoryzacji. W internecie dostępnych jest wiele kursów na temat konfigurowania uwierzytelniania formularzy (http://bit.ly/formsauth) w połączeniu z funkcją członkostwa środowiska ASP.NET (http://bit.ly/asp-members), co ma na celu zarządzanie użytkownikami w aplikacji. Okazuje się, że podczas tworzenia nowej aplikacji MVC w środowisku Visual Studio rozwiązania te są udostępniane w postaci wbudowanej opcji. Aby uniknąć „odkrywania koła na nowo”, omówię w rozdziale implementowanie podstawowego uwierzytelniania dostępu. Tego rodzaju uwierzytelnianie pozwala przeglądarce internetowej udostępnić nazwę użytkownika i hasło ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.