Rozdział 12. Złożony model i prosty kontroler

Do tej pory w przykładach zamieszczonych w książce zaprezentowano przeciwieństwo wariantu obejmującego złożony model i prosty kontroler, czyli złożony kontroler i prosty model. Określenie „złożony” wskazuje na obecność logiki biznesowej, natomiast określenie „prosty” oznacza jej brak. Wcześniej użyty wariant miał na celu skoncentrowanie się na nowych funkcjach, które przedstawiono. Być może zauważyłeś w rozdziale 8., podczas prezentowania komponentu Web API, że wzorzec MVC i kontroler AuthorsController tego komponentu zawierały zduplikowany kod służący do uzyskania listy autorów.

Jest to idealny przykład wyjaśniający, dlaczego złożone kontrolery są zawiłe i trudne w utrzymaniu, a ponadto utrudnione ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.