Rozdział 15. Implementowanie układu

Projekt koszyka zakupów jest już w pełni przygotowany do zaimplementowania. W rozdziale zostaną zaimplementowane dwa typowe elementy, które będą występować na każdej stronie witryny. Pierwszym z nich jest menu kategorii książek, a drugim — podsumowanie koszyka, które umożliwi użytkownikom uzyskanie podglądu zawartości ich koszyka.

Układ współużytkowany

W czasie tworzenia przez środowisko Visual Studio projektu koszyka zakupów został też utworzony kontroler HomeController (wraz z towarzyszącymi mu widokami) oraz współużytkowany układ widoku. Przykład 15.1 zawiera zaktualizowany plik Views/Shared/_Layout.cs obejmujący dwa wspólne elementy.

Przykład 15.1. Układ współużytkowany

<!DOCTYPE html>
<html>
<head> ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.