Rozdział 16. Listy książek

W rozdziale tym zaktualizuję stronę główną tak, aby wyświetlała listę wyróżnionych książek. Ponieważ model Book zawiera zarówno cenę katalogową, jak i cenę sprzedaży, dodam etykietę informującą o uzyskanej oszczędności, aby zachęcić użytkownika do zakupu książki! Konieczne jest wyświetlenie kolejnej listy książek, filtrowanej według kategorii wybranej z menu po lewej stronie, które utworzono w rozdziale 15. Zarówno dla książek wyróżnionych, jak i filtrowanych według kategorii wykorzystam widok współużytkowany, co zaprezentuję w dalszej części rozdziału.

Strona główna

Przed wyświetleniem książek wprowadziłem kilka niewielkich zmian na stronie głównej, wygenerowanej wcześniej przez środowisko Visual Studio z wykorzystaniem ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.