Rozdział 1. Wprowadzenie do wzorca architektury MVC

MVC to wzorzec architektury. Skrót wywodzi się od terminu Model-View-Controller. Moją definicję wzorca MVC mogę podsumować w następujący sposób:

  • Model zarządza danymi aplikacji. Każdy model reprezentuje przeważnie jedną tabelę lub większą liczbę tabel w bazie danych.
  • Widok zawiera wizualną reprezentację aplikacji. W witrynach internetowych osiąga się to zwykle z wykorzystaniem języków HTML i JavaScript oraz arkuszy stylów CSS.
  • Kontroler pełni funkcję pośrednika między modelem i widokiem. Typowy kontroler będzie żądać danych od modelu i przekazywać je widokowi, aby użyć ich podczas wyświetlania danych. W czasie zapisywania danych kolejność działań byłaby odwrotna. Kontroler odebrałby dane z ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.