Rozdział 2. Wprowadzenie do środowiska Bootstrap

Bootstrap to oparte na językach HTML i JavaScript oraz arkuszach stylów CSS środowisko, które pozwala tworzyć elastyczne witryny internetowe o spójnym wyglądzie. Środowisko to jest automatycznie instalowane wraz z aplikacjami MVC 5 — jego działanie było od razu widoczne w układzie domyślnym utworzonym w rozdziale 1. Dzięki użyciu podstawowego kodu HTML ze stylami określonymi za pomocą konkretnych klas CSS z łatwością można tworzyć bardzo ładnie wyglądające strony internetowe.

W rozdziale tym zostanie omówionych wiele typowych komponentów środowiska Bootstrap, takich jak menu, przyciski i alerty. Na stronie Bootstrap Components (http://getbootstrap.com/components/) zamieszczono zestawienie pozwalające ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.