Rozdział 3. Wprowadzenie do biblioteki Knockout.js

Knockout.js to biblioteka open source języka JavaScript, umożliwiająca tworzenie dynamicznych i rozbudowanych aplikacji internetowych. Bibliotekę tę utworzono z wykorzystaniem wzorca MVVM (ang. Model-View-ViewModel). Biblioteka Knockout.js naprawdę upraszcza implementowanie złożonego interfejsu prowadzącego interakcje z użytkownikiem.

Lubię tę bibliotekę, ponieważ jest jedną z najprostszych bibliotek języka JavaScript spośród obecnie dostępnych. Biblioteka Knockout.js nie podejmuje próby bycia uniwersalnym środowiskiem. Służy ona do jednego celu, czyli wiązania danych modelu widoku z danymi interfejsu użytkownika.

Implementowanie biblioteki Knockout.js obejmuje trzy różne kwestie: widok zawierający ...

Get ASP -- NET MVC 5, Bootstrap i Knockout.js. Tworzenie dynamicznych i elastycznych aplikacji internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.