O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie

Book Description

W ksišżce "ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0" zamieszczono, oprócz teoretycznych wiadomo?ci, mnóstwo przykładów demonstrujšcych działanie najważniejszych mechanizmów ?rodowiska ASP.NET AJAX. Przedstawione rozwišzania majš bardzo ogólny charakter, a zatem możesz szybko dostosować je do potrzeb własnej aplikacji. Korzystajšc z tego podręcznika, nauczysz się m.in. projektować własne kontrolki i udostępniać je w serwisie Toolkit, poznasz zasady korzystania ze standardowych bibliotek AJAX-a w innych ?rodowiskach (np. PHP). Będziesz umiał zbudować profesjonalnš, dynamicznš stronę internetowš, bazujšcš na platformie ASP.NET AJAX.

Table of Contents

 1. ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie
 2. Dedykacja
 3. Spis ściąg
  1. Ściąga z VB
  2. Ściąga z SQL
 4. Wstęp
  1. O czym jest ta książka?
  2. O czym jest ta seria?
  3. Uczyć się czy programować?
  4. VB kontra C#
  5. W jaki sposób zorganizowano tę książkę?
  6. Konwencje użyte w książce
  7. Wsparcie, jakiego udziela Jesse Liberty
  8. Wykorzystanie przykładowych kodów źródłowych
  9. Podziękowania
   1. Jesse Liberty
   2. Dan Hurwitz
   3. Brian MacDonald
 5. 1. Pierwsze kroki
  1. Witaj świecie
  2. Tworzenie nowej witryny WWW
  3. Tworzenie witryny HelloWorld
  4. Rozszerzanie witryny HelloWorld o mechanizmy interaktywne
  5. Podsumowanie wykonanych czynności
  6. Podsumowanie
  7. Quiz
  8. Ćwiczenia
 6. 2. Tworzenie aplikacji WWW
  1. Podstawowe wiadomości na temat witryn WWW
   1. Strona
   2. Kontrolki
   3. Pliki z kodem źródłowym
   4. Zdarzenia i wywołania zwrotne
   5. Synchroniczne i asynchroniczne wywołania zwrotne
    1. Zdarzenie Page Load i synchroniczne wywołanie zwrotne
    2. Dodawanie asynchronicznych wywołań zwrotnych
  2. Kontrolki
   1. Struktura okna właściwości
    1. Szukanie właściwości z użyciem mechanizmu IntelliSense
   2. Kontrolki podstawowe
   3. Tworzenie tabel
   4. Definiowanie właściwości
   5. Kontrolki wyboru wartości
   6. Panele
   7. Kontrolki wyboru wartości
    1. Dodawanie kontrolek przy użyciu edytora elementów
    2. Dodawanie elementów listy w widoku Source
   8. Inne kontrolki wyboru wartości
   9. Wyświetlanie tekstu
   10. Obrazki
   11. Łącza
   12. Kontrolka LinkButton
  3. Kod źródłowy
  4. Podsumowanie
  5. Quiz
  6. Ćwiczenia
 7. 3. Sprytne witryny WWW z technologią Ajax
  1. Krótka wizyta po stronie klienta
  2. Kontrolka ScriptManager
  3. Rozszerzone kontrolki dostępne w Control Toolkit
   1. Kontrolka TextBoxWatermarkExtender
   2. Kontrolka PopupControlExtender
   3. Kontrolka CollapsiblePanelExtender
  4. Kod źródłowy
  5. Podsumowanie
  6. Quiz
  7. Ćwiczenia
 8. 4. Zapisywanie i odczytywanie danych
  1. Pobieranie danych z bazy
   1. Powiązane kontrolki danych
   2. Tworzenie przykładowej strony WWW
   3. Działanie kontrolki DataSource
   4. „Nie trzeba się martwić tym, co dzieje się w środku”
   5. Działanie kontrolki GridView
   6. Kod wygenerowany automatycznie
   7. Dodawanie instrukcji Insert, Update i Delete
  2. Wyświetlanie i uaktualnianie danych
   1. Test działania aplikacji
   2. Modyfikacja zawartości siatki w odpowiedzi na zdarzenia
   3. Odczytywanie danych z siatki danych GridView
   4. Przekazywanie parametrów do zapytania SELECT
  3. Kod źródłowy
  4. Podsumowanie
  5. Quiz
  6. Ćwiczenia
 9. 5. Weryfikacja poprawności danych
  1. Kontrolki weryfikacji poprawności danych
  2. Kontrolka RequiredFieldValidator
  3. Kontrolka ValidationSummary
  4. Kontrolka CompareValidator
   1. Sprawdzanie typu danych wejściowych
   2. Porównywanie z wartością innej kontrolki
  5. Sprawdzanie zakresów
  6. Wyrażenia regularne
  7. Własny algorytm weryfikacji poprawności danych
  8. Podsumowanie
  9. Quiz
  10. Ćwiczenia
 10. 6. Arkusze stylów, strony wzorcowe i nawigacja
  1. Style i arkusze stylów
   1. Kaskadowe arkusze stylów
   2. Style wplatane
    1. Zalety i wady
   3. Style na poziomie dokumentu
    1. Zalety i wady
   4. Zewnętrzne arkusze stylów
  2. Strony wzorcowe
   1. Tworzenie strony wzorcowej
   2. Dodawanie stron z treścią
   3. Korzystanie z zagnieżdżonych stron wzorcowych
   4. Zmiana strony wzorcowej w fazie wykonania
  3. Nawigacja
   1. Przyciski i hiperłącza
   2. Menu i łańcuchy nawigacji
   3. Mapy witryn
   4. Używanie map witryn
    1. Kontrolka TreeView
    2. Dostosowanie wyglądu i układu kontrolki TreeView
    3. Zastąpienie kontrolki TreeView kontrolką Menu
    4. Dostęp do węzłów mapy witryny w kodzie źródłowym
   5. Łańcuchy nawigacji
  4. Podsumowanie
  5. Quiz
  6. Ćwiczenia
 11. 7. Stan i cykl życia strony
  1. Cykl życia strony
  2. Stan
   1. Stan widoku
   2. Stan sesji
   3. Stan aplikacji
  3. Podsumowanie
  4. Quiz
  5. Ćwiczenia
 12. 8. Błędy, wyjątki i usterki
  1. Przykładowa aplikacja
  2. Śledzenie
   1. Śledzenie na poziomie strony
   2. Wstawianie informacji do dziennika śledzenia
  3. Debugowanie
   1. Pasek narzędziowy Debug
   2. Punkty przerwania
    1. Ustawianie punktu przerwania
    2. Okno punktów przerwania
    3. Właściwości punktów przerwania
    4. Ikony punktów przerwania
   3. Krokowe wykonywanie kodu
   4. Sprawdzanie zmiennych i obiektów
   5. Okna debugowania
    1. Okno Immediate
    2. Okno Locals
    3. Okno Watch
    4. Okno Call Stack
  4. Obsługa błędów
   1. Błędy nieobsłużone
   2. Strony błędu dla całej aplikacji
   3. Strony błędu dla pojedynczych stron
  5. Podsumowanie
  6. Quiz
  7. Ćwiczenia
 13. 9. Bezpieczeństwo i personalizacja
  1. Bezpieczeństwo bazujące na formularzach
   1. Tworzenie użytkowników przy użyciu WAT
   2. Zarządzanie użytkownikami w kodzie źródłowym
    1. Tworzenie kont użytkowników
    2. Tworzenie strony powitalnej
    3. Tworzenie strony logowania
   3. Role
   4. Ograniczanie dostępu
    1. Sprawdzanie statusu zalogowania
    2. Sprawdzanie posiadania ról
  2. Personalizacja
   1. Profile
    1. Proste typy danych
    2. Złożone typy danych
   2. Personalizacja anonimowa
    1. Migracja danych anonimowych do profilu istniejącego użytkownika
  3. Motywy i skórki
   1. Tworzenie witryny testowej
   2. Nadawanie organizacji motywom i skórkom
   3. Udostępnianie motywów i skórek
   4. Wskazywanie motywów dla strony
   5. Używanie skórek nazwanych
  4. Podsumowanie
  5. Quiz
  6. Ćwiczenia
 14. 10. Kompletna aplikacja
  1. Pierwsze kroki
  2. Implementacja stylów
  3. Zastosowanie stron wzorcowych
  4. Definiowanie ról i użytkowników
  5. Logowanie się użytkowników
  6. Nawigacja
  7. Strona produktów
  8. Implementacja technologii Ajax
  9. Strona koszyka na zakupy
  10. Strona zakupu produktów
  11. Strona potwierdzenia zamówienia
  12. Własne strony obsługi błędów
  13. Podsumowanie
  14. Listingi z kodami źródłowymi
   1. Strona koszyka na zakupy
   2. Strona potwierdzenia zamówienia
   3. Strona główna
   4. Strona logowania
   5. Strona wzorcowa
   6. Strona produktów
   7. Strona zakupu produktów
   8. Plik Web.config
 15. A. Instalowanie aplikacji
  1. Wymagany sprzęt i oprogramowanie
  2. Visual Web Developer (VWD)
   1. Instalowanie VWD
   2. Konfigurowanie serwera SQL Express
   3. Wykorzystanie przykładowej bazy danych AdventureWorks
  3. Visual Studio 2005
   1. Instalowanie Visual Studio 2005
  4. ASP.NET Ajax
 16. B. Kopiowanie witryny WWW
  1. Wirtualne katalogi
   1. Tworzenie katalogu wirtualnego poza środowiskiem IDE
   2. Tworzenie katalogu wirtualnego poza środowiskiem IDE
  2. Kopiowanie witryny WWW bez używania środowiska IDE
  3. Kopiowanie witryny WWW w środowisku IDE
 17. C. Odpowiedzi na pytania. Rozwiązania ćwiczeń
  1. Rozdział 1. Pierwsze kroki
   1. Odpowiedzi na pytania quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  2. Rozdział 2. Tworzenie aplikacji WWW
   1. Odpowiedzi na pytania quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  3. Rozdział 3. Sprytne witryny WWW z technologią Ajax
   1. Odpowiedzi na pytania quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  4. Rozdział 4. Zapisywanie i odczytywanie danych
   1. Odpowiedzi na pytania quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  5. Rozdział 5. Weryfikacja poprawności danych
   1. Odpowiedzi na pytania quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  6. Rozdział 6. Arkusze stylów, strony wzorcowe i nawigacja
   1. Odpowiedzi na pytania quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  7. Rozdział 7. Stan i cykl życia
   1. Odpowiedzi do pytań quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  8. Rozdział 8. Błędy, wyjątki i usterki
   1. Odpowiedzi do pytań quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
  9. Rozdział 9. Bezpieczeństwo i personalizacja
   1. Odpowiedzi na pytania quizu
   2. Odpowiedzi do ćwiczeń
 18. D. O autorach
 19. Indeks
 20. Kolofon
 21. Copyright