Rozdział 9. Bezpieczeństwo i personalizacja

Niemal wszystkie nowe wiadomości, jakie zostały przedstawione w dotychczasowych rozdziałach książki, dotyczyły zwiększania stopnia interaktywności tworzonych witryn internetowych, a jednocześnie zwiększania pozytywnego odbioru witryny przez użytkowników. Dlaczego jednak tę interaktywność ograniczać tylko do danych? ASP.NET 2.0 pozwala użytkownikom na dostosowywanie wyglądu witryny stosownie do własnych upodobań. Użytkownicy mogą się sami identyfikować na stronie, dzięki czemu możliwe jest zapisywanie ich preferencji i odtwarzanie ich przy każdej kolejnej wizycie. Oczywiście zachęcanie użytkowników do logowania się jest również pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa — wybrane elementy witryny można ...

Get ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.