Zdarzenia

Istnieją dwa modele wykonywania programu (modele te niekoniecznie wzajemnie się wykluczają). Są to model liniowy oraz sterowany zdarzeniami. Kluczem do zrozumienia ASP.NET jest to, że umożliwia tworzenie programów, które są sterowane zdarzeniami.

Programy liniowe przechodzą od instrukcji pierwszej do drugiej, potem kolejnej itd., dopóki nie zostanie wykonany ostatni krok, jak pokazano na Rysunek 3-1. Struktury sterujące działaniem kodu (takie jak pętle, instrukcje warunkowe if lub wywołania metod) mogą lekko zmienić kierunek działania, jednak zasadniczo raz uruchomiony program kontynuuje swoje działanie niezmiennie od ewentualnych działań użytkownika i systemu. Przed nastaniem ery środowisk graficznych interfejsów użytkownika (GUI) większość ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.