Kontrolki MultiView i View

Czasami trzeba podzielić stronę internetową na oddzielne fragmenty z zapewnieniem łatwej nawigacji między nimi, przy czym w danym momencie wyświetlany ma być tylko jeden fragment. Jak dotąd sytuacja ta nie różni się niczym od działań, w których wykorzystywane są kontrolki Accordion lub TabContainer. Jednak kontrolki MultiView, View i Wizard dodają zapis kolejności, w których powinny być wyświetlane panele, podczas gdy w kontrolkach Tab i Accordion tego elementu nie ma.

Klasycznym przykładem wykorzystania tej techniki będzie wykonywanie określonej liczby kroków danego procesu w kontekście statycznej strony, na przykład finalizacja zakupów w sklepie internetowym lub transfer środków finansowych z jednego konta na drugie. ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.