O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Plik ukrytego kodu

Istnieje możliwość połączenia zawartości, na przykład kodu HTML, tekstu, kontrolek serwerowych i kodu programu w pojedynczym pliku, tak jak to miało miejsce w tradycyjnym ASP. Takie połączenie nosi nazwę modelu pojedynczego pliku.

Aby zapoznać się z przykładem modelu pojedynczego pliku, można przeanalizować plik CodeSingleFile.aspx przedstawiony na Przykład 6-1.

Przykład 6-1. Plik CodeSingleFile.aspx

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
   protected void btnHello_Click(object sender, EventArgs e)
   {

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required