O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Używanie kontrolki ObjectDataSource

Większość aplikacji przedstawionych w książce składa się z dwóch warstw — w ten sposób oddzielony zostaje interfejs użytkownika od danych. Jednak wiele większych aplikacji komercyjnych składa się z n warstw, z których co najmniej jedna środkowa jest warstwą logiki biznesowej. Ma to na celu oddzielenie procesu pobierania danych z bazy danych od operacji (i weryfikacji) na nich przed ich prezentacją. Tego rodzaju separacja oznacza, że warstwa logiki biznesowej jest łatwiej testowana i poddawana refaktoringowi, tak aby kod nie był zbędnie powielany na stronach.

Warto na przykład spojrzeć na klasę Customer przedstawioną na Przykład 7-1. Została ona bardzo uproszczona na potrzeby omawianego przykładu, a jej celem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required