O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Używanie kontrolki SqlDataSource

Oczywiście, są także bazy danych — relacyjne bądź inne. Używanie Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Firebird, DB/2, Access lub jeszcze innej bazy to najczęstszy sposób przechowywania danych dla aplikacji internetowych. Kolejne kilka rozdziałów będzie poświęconych omówieniu skutecznych i efektywnych sposobów współpracy z bazami danych.

Baza danych AdventureWorksLT

We wszystkich przykładach w książce opartych na bazie danych używana jest AdventureWorksLT działająca w serwerze SQL Server. Można ją pobrać ze strony Releases pod adresem http://www.codeplex.com/MSFTDBProdSamples. Jeżeli używany jest serwer w wersji 32-bitowej, trzeba pobrać i uruchomić plik AdventureWorksLT.msi. Natomiast dla wersji 64-bitowej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required