Używanie kontrolki SqlDataSource

Oczywiście, są także bazy danych — relacyjne bądź inne. Używanie Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Firebird, DB/2, Access lub jeszcze innej bazy to najczęstszy sposób przechowywania danych dla aplikacji internetowych. Kolejne kilka rozdziałów będzie poświęconych omówieniu skutecznych i efektywnych sposobów współpracy z bazami danych.

Baza danych AdventureWorksLT

We wszystkich przykładach w książce opartych na bazie danych używana jest AdventureWorksLT działająca w serwerze SQL Server. Można ją pobrać ze strony Releases pod adresem http://www.codeplex.com/MSFTDBProdSamples. Jeżeli używany jest serwer w wersji 32-bitowej, trzeba pobrać i uruchomić plik AdventureWorksLT.msi. Natomiast dla wersji 64-bitowej ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.