Jeden rekord w danej chwili: kontrolka DetailsView

Po poznaniu list warto rozszerzyć zakres wyświetlania danych z kilku pól rekordu na cały rekord. W platformie ASP.NET v2 wprowadzono dwie nowe kontrolki DetailsView i FormView, które jednorazowo współpracują z pojedynczym rekordem informacji. Kontrolka DetailsView, z którą się teraz zapoznamy, stosuje strukturę w celu prezentacji informacji — umieszcza je w wierszach i kolumnach tabeli HTML — podczas gdy kontrolka FormView omówiona w dalszej części rozdziału usuwa tę strukturę i prosi programistę o zdefiniowanie własnej.

Aby zademonstrować podstawowe działanie kontrolki DetailsView, do witryny internetowej C8_DataAccess dodajemy nową stronę o nazwie DetailsView.aspx. Na stronie umieszczamy kontrolkę ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.