O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Jeden rekord w danej chwili: kontrolka DetailsView

Po poznaniu list warto rozszerzyć zakres wyświetlania danych z kilku pól rekordu na cały rekord. W platformie ASP.NET v2 wprowadzono dwie nowe kontrolki DetailsView i FormView, które jednorazowo współpracują z pojedynczym rekordem informacji. Kontrolka DetailsView, z którą się teraz zapoznamy, stosuje strukturę w celu prezentacji informacji — umieszcza je w wierszach i kolumnach tabeli HTML — podczas gdy kontrolka FormView omówiona w dalszej części rozdziału usuwa tę strukturę i prosi programistę o zdefiniowanie własnej.

Aby zademonstrować podstawowe działanie kontrolki DetailsView, do witryny internetowej C8_DataAccess dodajemy nową stronę o nazwie DetailsView.aspx. Na stronie umieszczamy kontrolkę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required