O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozpoczynamy pracę z ADO.NET

Rozpoczniemy od utworzenia nowej witryny internetowej o nazwie C9_ADONET, a następnie nowej strony o nazwie SimpleADONetGridView.aspx. Przeciągamy na stronę kontrolkę GridView i akceptujemy jej wszystkie wartości domyślne. Nie dołączamy źródła danych. Przechodzimy do pliku ukrytego kodu. Na stronie ukrytego kodu utworzymy obiekt DataSet, a następnie przypiszemy jedną z tabel należącą do tego zbioru danych do właściwości DataSource kontrolki GridView.

Rozpoczynamy od dodania w kodzie źródłowym polecenia using dla przestrzeni nazw SqlClient:

using System.Data.SqlClient;

Powyższe polecenie using trzeba dodawać we wszystkich przykładach przedstawionych w tym rozdziale.

Następnie dokonamy implementacji metody Page_Load w celu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required