O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uaktualnianie danych za pomocą transakcji

Ważną funkcją dużej liczby przemysłowych baz danych jest obsługa transakcji. Transakcja jest zbiorem operacji bazy danych, w którym muszą zostać wykonane wszystkie operacje albo żadna z nich. Oznacza to, że wszystkie operacje muszą zakończyć się powodzeniem (transakcja commit) albo wszystkie muszą zostać wycofane (transakcja roll back), tak aby baza danych pozostała w stanie, w którym znajdowała się przed rozpoczęciem transakcji.

Kanonem wykorzystywania transakcji jest transfer pieniężny. Jeżeli przelewamy 50 zł z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) na rachunek oszczędnościowy, to w pierwszej kolejności bank zmniejszy o 50 zł saldo na rachunku ROR, a następnie zwiększy o 50 zł ilość środków na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required