O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka RequiredFieldValidator

Kontrolka RequiredFieldValidator gwarantuje, że użytkownik podał poprawną wartość dla danej kontrolki. Aby sprawdzić sposób jej działania, rozpoczynamy pracę od utworzenia nowej witryny internetowej o nazwie C11_Validation, a następnie dodajemy w niej nową stronę o nazwie RequiredFieldValidator.aspx. Celem pracy jest zbudowanie strony internetowej do zgłaszania błędów. Projekt strony w widoku Design view został pokazany na Rysunek 11-1.

Strona RequiredFieldValidator.aspx wyświetlona w widoku Design view

Rysunek 11-1. Strona RequiredFieldValidator.aspx wyświetlona w widoku Design view

Na stronie zostaną umieszczone kontrolki sprawdzania poprawności, tak aby — kiedy użytkownik kliknie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required