O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka CompareValidator

Możliwość zagwarantowania, że użytkownik dokona pewnych wpisów, jest użyteczna, jednak często zachodzi konieczność sprawdzenia, czy wprowadzona zawartość mieści się w podanych ramach. Jednym z najczęściej spotykanych wymagań w trakcie sprawdzania poprawności jest porównanie wejściowych danych użytkownika z wartością stałej, wartością innej kontrolki lub wartością z bazy danych. W tym celu można wykorzystać kontrolkę CompareValidator.

Aby zobaczyć taki mechanizm w działaniu, do witryny internetowej dodajemy nową stronę i nadajemy jej nazwę CompareValidator.aspx. Na stronie wklejamy zawartość sekcji <body> strony ValidationSummary.aspx, a następnie dodajemy nowy wiersz w tabeli głównej <table>, tuż za wierszem tabeli zawierającym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required