Podzespoły

Podzespół jest oznaczoną kolejną wersją jednostką kodu .NET. Podzespół składa się z plików Portable Executable (PE). Pliki PE mogą być albo typu dynamic link library (dll), albo w postaci plików wykonywalnych exe. Wspomniane pliki PE posiadają ten sam format, który mają pliki PE Windows, ale z drobną różnicą. Wprawdzie używają nagłówka PE, ale treść jest napisana w MSIL (Microsoft Intermediate Language) zamiast stosowania kodu binarnego maszyny.

Podzespoły zawierają informacje o kolejnych wersjach. Podzespół jest minimalną jednostką dla pojedynczej wersji fragmentu kodu. Wiele wersji tego samego kodu można uruchamiać jednocześnie w różnych aplikacjach bez żadnych problemów, właśnie dzięki umieszczeniu odmiennych wersji w oddzielnych ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.