Rozdział 5. Widżety klienckie

W Rozdział 3. zostały opisane zagadnienia związane z budowaniem widżetów serwerowych — widżetu czytnika RSS (lub Atom) oraz widżetu fotograficznego Flickr. Zaletą stosowania widżetów serwerowych jest to, że można wykorzystywać komfortowe środowisko pracy (oprogramowania Visual Studio) do ich tworzenia i debugowania, używając przy tym swojego ulubionego języka programowania (C# lub VB.NET). Jednak widżety serwerowe opóźniają ładowanie strony i wymagają częstego odsyłania danych. Wszystkie widżety widoczne na stronie muszą zostać załadowane po stronie serwera podczas pierwszego pobierania strony oraz w czasie jej asynchronicznych uaktualnień. Jeśli widżety pobierają dane z zewnętrznych źródeł, czas pobierania strony ...

Get ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.