Rozdział 6. Optymalizacja pracy środowiska ASP.NET AJAX

Jak każda platforma programowa, tak środowisko ASP.NET AJAX nie może realizować wszystkich, zwłaszcza najbardziej wymyślnych zadań, których wykonanie chcielibyśmy uwzględnić w ajaksowej aplikacji. Platforma ta musi być relatywnie nieskomplikowana, a jednocześnie dostatecznie funkcjonalna, aby spełniała założenia 70 procent wszystkich aplikacji bazujących na technologii Ajax. W pozostałych 30 procentach rozwiązań konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w kodzie samego środowiska w celu dostosowania go do określonych potrzeb projektowych. Wstępnie przygotowane platformy Ajax nie rozwiązują wielu rzeczywistych problemów, co powoduje konieczność uzupełniania ich o nowe niestandardowe mechanizmy. ...

Get ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.