O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Dokumentacja klasy XMLHttpRequest

W tym dodatku zostały opisane wszystkie właściwości i metody udostępniane przez obiekt XMLHttpRequest. Znaki nawiasów kwadratowych oznaczają tablice, natomiast znaki nawiasów okrągłych odpowiadają metodom.

Aby powołać obiekt klasy XMLHttpRequest w przeglądarce Internet Explorer, trzeba się odwołać do obiektu ActiveX:

XMLHTTP = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

W innych przeglądarkach obiekt XMLHttpRequest jest typem wbudowanym i może być bezpośrednio powoływany za pomocą poniższego kodu:

XMLHTTP = new XMLHttpRequest( );

Niezależnie od przeglądarki, po powołaniu obiektu XMLHttpRequest dostępne są wszystkie metody i właściwości, które zostały wymienione w dalszej części dodatku.

Metody

Metoda

Opis

abort() ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required