O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek D. Dokumentacja środowiska ASP.NET AJAX

Środowisko ASP.NET AJAX uzupełnia standardowe obiekty JavaScript o wiele nowych funkcji i interfejsów API, wspomagających programowanie w języku JavaScript. W tym dodatku zostało przedstawionych kilka najważniejszych funkcji i metod środowiska ASP.NET AJAX.

Funkcje pomocnicze

Pakiet ASP.NET AJAX jest dystrybuowany z wieloma użytecznymi funkcjami pomocniczymi. Do najważniejszych należą te, które pozwalają na skrócenie zapisu standardowych funkcji. Nazwy wspomnianych funkcji pomocniczych rozpoczynają się od znaku dolara ($).

Funkcja

Opis

$addHandler(element, nazwa_zdarzenia, procedura_obsługi)

Dodanie procedury obsługi zdarzenia dla elementu DOM.

$addHandlers(element, zdarzenia, właściciel_procedury_obsługi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required