Dodatek D. Dokumentacja środowiska ASP.NET AJAX

Środowisko ASP.NET AJAX uzupełnia standardowe obiekty JavaScript o wiele nowych funkcji i interfejsów API, wspomagających programowanie w języku JavaScript. W tym dodatku zostało przedstawionych kilka najważniejszych funkcji i metod środowiska ASP.NET AJAX.

Funkcje pomocnicze

Pakiet ASP.NET AJAX jest dystrybuowany z wieloma użytecznymi funkcjami pomocniczymi. Do najważniejszych należą te, które pozwalają na skrócenie zapisu standardowych funkcji. Nazwy wspomnianych funkcji pomocniczych rozpoczynają się od znaku dolara ($).

Funkcja

Opis

$addHandler(element, nazwa_zdarzenia, procedura_obsługi)

Dodanie procedury obsługi zdarzenia dla elementu DOM.

$addHandlers(element, zdarzenia, właściciel_procedury_obsługi ...

Get ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.